นิทรานาฏฆาตกรรม (Jan Fabel, #2) Craig Russell

ISBN:

Published:

Paperback

364 pages


Description

นิทรานาฏฆาตกรรม (Jan Fabel, #2)  by  Craig Russell

นิทรานาฏฆาตกรรม (Jan Fabel, #2) by Craig Russell
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, RTF | 364 pages | ISBN: | 6.77 Mb

ศพของเดกหญิงคนหนึงถูกทิง... กระดาษ ในมือของเธอมีปริศนาทิงไว เจาหนาที ฌาน ฟาเบิล เปนผูติดตามคดีฆาตกรรมครังนี ฆาตกรตอเนืองยังคงลอยนวลเปนปริศนา เขาจึงตองทำงานแขงกับเวลา แลวสิงทีไมมีใครเคยคาดคิดวาจะเปนไปไดกลับเกิดขึน เมือไดพบวาการฆาตกรรมทีMoreศพของเด็กหญิงคนหนึ่งถูกทิ้ง...

กระดาษ ในมือของเธอมีปริศนาทิ้งไว้ เจ้าหน้าที่ ฌาน ฟาเบิล เป็นผู้ติดตามคดีฆาตกรรมครั้งนี้ ฆาตกรต่อเนื่องยังคงลอยนวลเป็นปริศนา เขาจึงต้องทำงานแข่งกับเวลา แล้วสิงที่ไม่มีใครเคยคาดคิดว่าจะเป็นไปได้กลับเกิดขึ้น เมื่อได้พบว่าการฆาตกรรมที่ศพทุกศพจะถูกจัดวางอย่างแปลกประหลาดนี้ มีส่วนเกี่ยวข้องกับนิทานแสนสนุกที่สองพี่น้องตระกูลกริมม์ได้แต่งไว้ แต่ยิ่งสืบลึกใกล้ตัวฆาตกรเข้าไปเท่าไหร่ ความน่ากลัวสุดสยองก็เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "นิทรานาฏฆาตกรรม (Jan Fabel, #2)":


groszfon.onlinedlmbooks.website

©2008-2015 | DMCA | Contact us